Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE


Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Prestaties en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Rovello B.V.

 

IN DEZE VOORWAARDEN BETEKENEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die zaken, digitale inhoud en/of diensten. derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurovereenkomst: een overeenkomst gericht op het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt, gedurende een periode die aansluit bij het doel waarvoor de informatie bestemd is, en dat een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede voor de verkoop op afstand gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. totstandkoming van de overeenkomst;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Rovello B.V.

Handelend onder de naam/namen: Bynatic

Registered office address: W. de Vriesrobbeweg 24, 4206AL Gorinchem
Visiting address: W. de Vriesrobbeweg 24, 4206AL Gorinchem
Telefoonnummer: +31(0)6 310 991 61

Beschikbaarheid: Van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur

E-mailadres: info@bynatic.com

KvK-nummer: 76165205

BTW-nummer: NL860531120B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. .

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier door de consument kan worden opgeslagen. consument op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. hen.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Binnen wettelijke kaders kan de ondernemer zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

De informatie over garanties en bestaande after-sales service;

De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing, de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Voor producten

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.

als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Als de ondernemer de in het vorige lid genoemde informatie binnen twaalf maanden vanaf de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEZINNINGSPERIODE

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een omgang met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt ​​een deel van de directe kosten van het retourneren van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van niet gereed voor verkoop gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat is evenredig aan dat deel van de verbintenis dat de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, indien:

 1.  De ondernemer heeft de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet verstrekt; of
 2. De consument heeft tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk verzocht om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.


De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

 1.  hij er vóór het einde van de bedenktijd niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen;
 2.  hij heeft niet erkend dat hij door het geven van zijn toestemming zijn herroepingsrecht verliest; of
 3.  de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.


Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ INTREKKING

Als de ondernemer het de consument mogelijk maakt om op elektronische wijze de herroeping te melden, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder begeleiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen.


Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.


Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer.

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering.

Overeenkomsten ter zake van vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop.

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
 2. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

 

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden met variabele prijzen die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel genoemde prijzen indicatieve prijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

ARTIKEL 12 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE GARANTIE

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin zij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekennen die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Pakket niet ontvangen

U kunt uw bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen verwachten, vanaf het moment dat wij de verzendbevestiging met track & trace per e-mail versturen. Indien de bestelling niet binnen deze termijn wordt afgeleverd, is het de verantwoordelijkheid van de consument om dit uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van verzending door Bynatic te melden aan onze klantenservice, zodat een leveringsonderzoek kan worden gestart. Indien dit niet binnen 14 dagen aan ons wordt gemeld, vervalt het herroepingsrecht van de consument.

 

ARTIKEL 14 – DUUR TRANSACTIES: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING

Beëindiging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van niet langer dan één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. althans op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument kan deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ​​maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur voor het regelmatig op proef afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

ARTIKEL 15 – BETALING

Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten kan een consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de te late betaling, niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, geldt het uitblijven van betaling binnen deze termijn. Dagtermijn betekent dat de consument over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd is en dat de ondernemer gerechtigd is de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% op de volgende $ 2.500; en 5% over de volgende €5.000, met een minimum van €40. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure die voldoende bekend wordt gemaakt en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten kunnen, met inachtneming van het onderstaande, door zowel de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform ([http://ec.europa.eu/consumers/odr/](http://ec.europa.eu/consumers/odr/)).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen als de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.

Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm aan de Geschillencommissie te worden voorgelegd.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur informeert de consument de ondernemer hierover eerst.

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk kenbaar te maken of hij dit ook wenst dan wel het geschil door de bevoegde rechter wil laten behandelen. Indien de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken hoort, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie ([www.degeschillencommissie.nl](http://www.degeschillencommissie.nl)). De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen in de vorm van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet in behandeling nemen of zal de behandeling ervan staken indien aan de ondernemer surséance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat de commissie het geschil ter terechtzitting heeft behandeld en een uitspraak heeft gedaan. definitieve uitspraak.

 

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF ANDERE BEPALINGEN

Aanvullende bepalingen of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ROVELLO B.V.

Rovello B.V. zal haar klanten vooraf per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden treden pas in werking nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en retourneren als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Rovello B.V.
de Vriesrobbeweg 24, 4206AL Gorinchem

Ik/wij* deel/delen hierbij mee dat ik/wij* onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende producten herroep/herroepen: [productbeschrijving]*
het aanbieden van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van digitale inhoud]*

de uitvoering van de volgende dienst: [dienstbeschrijving]*, intrekking/intrekking*

Besteld op*/ontvangen op* [besteldatum voor diensten of ontvangstdatum voor producten]
[Naam consument(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)* Streep door wat niet van toepassing is of vul in wat wel van toepassing is.